Renditingimused

RENDITINGIMUSED

Seadmete üleandmine ja vastuvõtmine toimub piirkonniti erinevatel aegadel, seetõttu me võtame Teiega umbes 15 minutit enne üleandmist-vastuvõtmist telefoni teel ühendust.

Seadmete rentimisel sõlmitakse Rendileandja ja Rentniku vahel rendileping, mis määrab lepingu poolte õigused ja kohustused.

Renditeenuse eest tasumine toimub seadme üleandmisel kaardimaksega või sularahas.

Rendileping

Leping (edaspidi nimetatud leping) on sõlmitud Marostar OÜ, registrikood 10992422, juriidiline aadress Mõtuse 36 (edaspidi nimetatud rendileandja) ja kliendi vahel, (edaspidi nimetatud rentnik), edaspidi nimetatud lepingus eraldi pool või ühiselt pooled, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.1. Rendileandja annab Rentnikule rendile ilusviimsi.ee või muul viisil edastatud tellimuses nimetatud tööriistad (tööriistad, seadmed, akud, laadijad jms) (edaspidi nimetatud seade).
1.2. Rentnik maksab renti üleandmise- vastuvõtmise aktis märgitud suuruses (edaspidi nimetatud rent). Rentnik maksab renti iga kalendripäeva eest, mil seade on rentniku valduses.
1.3. Rent sisaldab kulutusi seadme transpordile Viimsi valla piirides, mõistlikus koguses vajalikele tarvikutele (tamiil, ketiõli, jm.), kui nende suhtes ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud.

2. Seadme üleandmine ja tagastamine
2.1. Seade antakse Rentnikule üle Rendileandja esindaja poolt üleandmise-vastuvõtmise akti alusel kliendi tellimuses fikseeritud aadressil.
2.2. Üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisega kinnitab Rentnik, et:
2.2.1. ta on seadme üle vaadanud ja teadlik selle tehnilisest seisukorrast;
2.2.2. üleantav seade on töökorras;
2.2.3. Rendileandja on teda eelnevalt nõutavas ning vajalikus mahus informeerinud ning instrueerinud seadme ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest seadme kasutamisel;
2.2.4. Ta omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning eeldusi seadme kasutamiseks vastavalt selle otstarbele.
2.3. Rendi algus kuupäev ja tagastamise aeg on märgitud üleandmise-vastuvõtmise aktil. Rendi tähtaeg hakkab kulgema seadme üleandmise hetkest, sõltumata seadme üleandmise kellaajast, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud ning lõpeb seadme tagastamise kuupäeval.
2.4. Rentnik tagastab seadme Rendileandja esindajale ilusviimsi.ee tehtud tellimuses fikseeritud kuupäeval samas kohas, kus seade Rentnikule üle anti, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
2.5. Seadme tagastamine toimub sõltuvalt piirkonnast, ilusviimsi.ee renditingimustes märgitud ajavahemikul.
2.6. Seadme tagastamine fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga, milles vajadusel kirjeldatakse puudused ja probleemid.
2.7. Rentnikul on õigus taotleda Rendi tähtaja pikendamist läbi ilusviimsi.ee tellimiskeskonna tehes uue tellimuse, pikendamine on võimalik juhul kui seade on saadaval.
2.8. Juhul, kui lepingu kehtivuse jooksul ilmneb seadme rike või tehniline mittekorrasolek, peab Rentnik sellest viivitamatult informeerima Rendileandjat sms-i või e-maili teel. Kuni Rendileandja esindaja saabumiseni ei tohi Rentnik seadet kasutada ega seda ise remontida. Rendileandja esindaja võtab Rentnikuga hiljemalt 1 tunni jooksul telefoni teel ühendust ja lepib kokku saabumise objektile.
2.9. Tehnilised rikked mis ei ole põhjustatud Rentniku poolt ei kuulu Rentniku poolt hüvitamisele.
2.10. Rentnik on kohustatud seadme tagastama puhastatult, vastasel korral tuleb Rentnikul tasuda seadme puhastamiskulud 5€ seadme kohta.
2.11. Rentnik kohustub mitte andma seadet kasutada kolmandatele isikutele ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
2.12. Rentnik kohustub seadet kasutama vastavalt selle sihtotstarbele ja heaperemehelikult ning hüvitama Rendileandjale seadme hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega tekitatud kahju vastavalt üleandmise-vastuvõtmise aktis lepitud seadme väärtusele.
2.13. Juhul, kui seade ei vasta kliendi ootustele tuleb Rentnikul tasuda kohaletoomise ja äraviimise tasu 10€. 

3. Lepingu lõppemine ja poolte vastutus
3.1. Leping jõustub alates sõlmimise ajast ning kehtib kuni seadme tagastamiseni.
3.2. Kui üks pool rikub oluliselt lepingut, on teisel poolel õigus leping etteteatamistähtajata üles öelda.
3.3. Kui Rentnik ei tagasta seadet ettenähtud tähtajaks, lisandub iga tähtaja ületanud kalendripäeva eest Rendile üleandmise- vastuvõtmise aktis märgitud suuruses renditasu.
3.4. Rendi maksmisega viivitamise korral on Rentnik Rendileandja nõudmisel kohustatud maksma viivist 0.3% tähtajaks tasumata summast iga viivituses oldud kalendripäeva eest.

4. Lõppsätted
4.1. Lepinguga seotud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Eesti Vabariigi kohtus.
4.2. Leping on koostatud eesti keeles kahes (2) identses eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.